top of page
Ubalancerede retfærdighedsskalaer

Love og vedtægter for Stege Net

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

 

§ 1


1. Foreningens navn er Stege Net.
2. Stege Nets hjemsted er Vordingborg Kommune.


§ 2


1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at
a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler.
b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission – herunder internet og IP-telefoni.
c) udbyde ekstra serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg.
2. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

MEDLEMMERNE:

 

§ 3


1. Enhver, der har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen.
2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen bør betales af de nye medlemmer under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

§ 4

1. Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag (kontingent) pr. husstand til dækning af

omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.
2. I udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos ejeren for hvert lejemål, der kan tilsluttes anlægget.
3. Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår.
4. Første årsbidrag betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted.
5. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til en anden adresse.


§ 5


1. I tillæg til det i § 4 nævnte årlige bidrag (kontingent) opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang mv.) husstanden har valgt at modtage fra foreningen.


§ 6


1. Medlemmerne er pligtige til at accepterer, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.
2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget, skader uden for egen ejendom.
3. Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen.


§ 7


1. Medlemmernes modtagelse af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til en hver tid gældende leveringsbetingelser. Disse skal være tilgængelige for medlemmerne på hjemmesiden www.stegenet.dk

§ 8


1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen, med skriftligt varsel til den 31/3, 30/6, 30/9 eller 31/12.

Udmeldingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15/2, 15/5, 15/8 eller 15/11.

2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue

udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

GENERALFORSAMLING:

 

§ 9


1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


§ 10


1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Stege By.
2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 hverdages varsel i lokal avis, samt på Stege Nets hjemmeside www.stegenet.dk og på infokanalen.  med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt.
3. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag bringes på hjemmeside og informationskanalen.

 

4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:


1. Valg af dirigent.

 2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.
4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5. Eventuelle forslag.
6. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisor. 

10. Eventuelt.


Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

 § 11


1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan besluttes indkaldt af mindst 100 medlemmer med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske med samme varsel og måde som ordinær generalforsamling og den skal afholdes senest 21 (enogtyve) hverdage efter, at en sådan beslutning er truffet eller begæring er modtaget.


§ 12


1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.
2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.
3. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget. 4. Herudover har udlejeren en stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive en stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde.
5. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.
6. Et medlem kan ikke afgive stemme ved fuldmagt.

LEDELSE – TEGNING – HÆFTELSE:

§ 13


1. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at der hvert år på generalforsamlingen vælges henholdsvis 3 i lige år og 2 medlemmer, i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med, formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
2. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode.
3. Bestyrelsen kan fastsætte regler for, i hvilket omfang enkelttilslutninger kan lejes.
4. Der kan ydes honorar til bestyrelsen.

§ 14


1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.


§ 15


1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

REGNSKAB OG ØKONOMI:

§ 16


1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes bidraget (kontingentet) af generalforsamlingen.
2. Regnskabet revideres af et medlem af FRR (Foreningen af registrerede revisorer) eller en statsautoriseret revisor. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

 

RESTANCER:

§ 17


1. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.
2. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

FRAFLYTNING:

§ 18


1. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem, såfremt han enten betaler det tidligere medlems restancer eller den til enhver tid gældende tilslutningsafgift. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget.
2. Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.
3. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen.

VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL:


§ 19 

 1. Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med sidste fordeler skab.

2. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.


§ 20


1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr. § 18.
2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.     

                                                                          

§ 21

 1. Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.
2. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.                   

3. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.
4. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

VEDLIGEHOLDELSE OG TEKNISK INSTALLATION:

§ 22


1. Bestyrelsen vælger den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget.
2. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

3. Bestyrelsen skal sikre at Stege Net er tilsluttet aftalen med LER (Dansk ledningsregister) Dette er lov bundet.

NY UDVIDELSER:

§ 23


1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.
2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.
3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 3 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.
4. Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til (større) mindretalsinteresser.
5. Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER – FORENINGSOPHØR:

§ 24


1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
2. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 21 (enogtyve) hverdage efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med simpelt flertal                                                                   

3. Stk. 2. gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
4. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer. Medlemmerne hæfter ikke for underskud.

FORTOLKNING:

§ 25


1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller gennem en på anlægget værende info-kanal/tekst-tv.

Således vedtaget på generalforsamlingen 2014.

Således vedtaget på generalforsamlingen onsdag den 25. april 2018.

Ekstraordinær generalforsamling 23 maj 2018

bottom of page